Disclaimer

Disclaimer, Privacy & Cookie Statement 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.meijburgcaribbean.com  (hierna: website) van Meijburg & Co Caribbean. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

Disclaimer

Beschikbare informatie
De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van belastingadvies of ander deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Meijburg & Co Caribbean is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekte informatie, waaronder de disclaimer, is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gebruik van de website
Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijburg & Co Caribbean.  Meijburg & Co Caribbean behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo's en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening.

De website is gericht op gebruikers in de Dutch Caribbean & Suriname. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of gebruik willen maken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijburg & Co Caribbean is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Meijburg & Co Caribbean geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel Meijburg & Co Caribbean er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft Meijburg & Co Caribbean expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Meijburg & Co Caribbean heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites.
De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. Meijburg & Co Caribbean aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie.

Meijburg & Co Caribbean garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst.

Meijburg & Co Caribbean garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Meijburg & Co aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, vennoten en medewerkers van Meijburg & Co Caribbean.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op de website verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Curaçaos recht. De Curaçaose rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die in verband met de website en de daarop verstrekte informatie ontstaan.

Privacy & Cookie Statement

Privacy 
Deze website wordt geëxploiteerd door Meijburg & Co Caribbean gevestigd te Curaçao en voorzover van toepassing, mede ten behoeve van KPMG Meijburg Caribbean.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan Meijburg & Co Caribbean persoonsgegevens over u verzamelen. Meijburg & Co Caribbean zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy & Cookie Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy & Cookie Statement bevat informatie over de doelen die Meijburg & Co Caribbean bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Meijburg & Co Caribbean verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
Meijburg & Co Caribbean tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Meijburg & Co Caribbean wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal aan u vooraf om toestemming worden verzocht.

Internetsites van derden
Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Meijburg & Co Caribbean
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Meijburg & Co Caribbean via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u kenbaar maken via e-mail adres: Privacy Meijburg & Co Caribbean
Indien u vragen heeft over dit Privacy & Cookie Statement kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van Meijburg & Co Caribbean via het e-mail adres: Privacy Meijburg & Co Caribbean

Cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Safe Harbor principles’ en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop dat u Cookies alleen zelf kunt verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijzigingen Privacy & Cookie Statement
Meijburg & Co Caribbean behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy & Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Curaçao

Emancipatie Boulevard
Dominico F. "Don" Martina 18
P.O. Box 3766
Willemstad, Curaçao

Tel:  +5999 732 54 00
Fax:  +5999 737 34 09

Aruba

Wayaca 31-D
P.O. Box 701
Oranjestad, Aruba

Tel:  +297 525 57 64
Fax: +297 583 91 21

Sint Maarten

Van Goghstraat 4, Unit 1
P.O. Box 505
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:  +1721 542 30 87
Fax: +1721 543 72 25

Bonaire

Bulevar Gobernador
N. Debrot 31
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Tel:  +599 795 55 00
 

Rotterdam

Dutch Caribbean, Cuba & Suriname Desk
Weena 654
3001 GD, Rotterdam
Nederland

Tel:  +31 (0) 88 909 2541
 


©2018 Meijburg & Co Caribbean, Tax & Legal, is een Curaçaos samenwerkingsverband van naamloze en besloten vennootschappen en is lid van het KPMG netwerk van onafhankelijke leden verbonden aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.


Volg ons: