Disclaimer

Disclaimer, Privacy & Cookie Statement 

laatst bijgewerkt op 16-05-2018

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.meijburgcaribbean.com (hierna: website) van Meijburg & Co Caribbean. Door de website te bekijken en de daarop verstrekte informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de producten en diensten.

A. Disclaimer

Beschikbare informatie
De informatie op de website is bedoeld als algemene informatie. De informatie op de website is niet bedoeld ter vervanging van belastingadvies of ander deskundig advies. Indien de gebruiker zonder verificatie of nader advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet de gebruiker dat voor eigen rekening en risico.

Meijburg & Co Caribbean is te allen tijde bevoegd om de informatie en gegevens op de website (inclusief deze disclaimer) onaangekondigd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te controleren of de op de website verstrekte informatie, waaronder de disclaimer, is gewijzigd, zodat u zo veel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Gebruik van de website
Het is de gebruiker van de website slechts toegestaan voor eigen gebruik de gegevens en informatie op de website op te slaan, af te drukken, te analyseren en (gedeeltelijk) te kopiëren. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om op de website verstrekte informatie openbaar te maken, te verspreiden, te bewerken of op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijburg & Co Caribbean.  Meijburg & Co Caribbean behoudt alle rechten, waaronder alle geregistreerde (intellectuele) eigendomsrechten, alsmede de rechten op alle niet-geregistreerde merken, auteursrechten, teksten, logo's en al het grafisch materiaal, met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie en dienstverlening.

De website is gericht op gebruikers in de Dutch Caribbean & Suriname. Personen die buiten Nederland toegang tot de website wensen of gebruik willen maken van de informatie op de website, dienen zelf na te gaan of en in hoeverre toegang tot en gebruik van de website en samenhangende dienstverlening is toegestaan.
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meijburg & Co Caribbean is het niet toegestaan om op websites van derden links naar de website op te nemen.

Uitsluiting aansprakelijkheid
Meijburg & Co Caribbean geeft geen enkele garantie voor de beschikbaarheid, de toegang en het gebruik van de website. Hoewel Meijburg & Co Caribbean er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft Meijburg & Co Caribbean expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de website verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de website, alsmede het gebruik van de op de website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker geschiedt.

Meijburg & Co Caribbean heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de websites van derden die links naar de website bevatten, noch voor de inhoud van die websites.
De website bevat links en toegangen tot andere, door derden onderhouden websites. Meijburg & Co Caribbean aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, noch voor de kwaliteit van de op deze websites van derden aangeboden dienstverlening en informatie.

Meijburg & Co Caribbean garandeert op geen enkele wijze de beveiliging van de website, en in het bijzonder niet de (on)mogelijkheid van niet-geautoriseerde derden om zich toegang te verschaffen tot gegevens die de gebruiker via de website invoert en deze gegevens te onderscheppen en/of te manipuleren. Indien via de website verstrekte informatie ook schriftelijk wordt verstrekt, prevaleert de schriftelijke versie in geval van verschillen in tekst.

Meijburg & Co Caribbean garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.
 
Meijburg & Co Caribbean aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, vergoedingen of misgelopen inkomsten die direct of indirect voortvloeien uit het feit dat de informatie op de website niet is bijgehouden, verbeterd, vernieuwd of geschrapt, uit het niet (goed) onderhouden van de website, uit het beschikbaar stellen van de website aan de gebruiker of het gebruik van de website door de gebruiker of derden, uit het via de website bereikbaar zijn van andere websites, dan wel uit het al dan niet goed functioneren van de apparatuur, programmatuur en/of netwerken die worden gebruikt in verband met de toegang tot of het gebruik van de website.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, vennoten en medewerkers van Meijburg & Co Caribbean.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op de website verstrekte informatie (inclusief deze disclaimer) worden beheerst door Curaçaos recht. De Curaçaose rechter is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over geschillen die in verband met de website en de daarop verstrekte informatie ontstaan.

B. Privacy

Meijburg & Co Caribbean Caribbean vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze fundamentele verplichting neemt Meijburg & Co Caribbean maatregelen om persoonlijke informatie (aangeduid als ‘persoonsgegevens’) die zijn verzameld naar behoren te beschermen en te gebruiken.

Meijburg & Co Caribbean zou op enig moment in de tijd kunnen overgaan tot het verzamelen en verwerken van gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal dan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

In principe verzamelen wij alleen persoonsgegevens die vrijwillig door clienten worden verstrekt – bijvoorbeeld via email, zodat wij die personen informatie en/of diensten kunnen aanbieden of informatie over vacatures kunnen aanbieden. Lees deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) voor meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1.     Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 Wij verkrijgen persoonsgegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken – bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen per e-mail. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft, tenzij wij hiervoor uw toestemming krijgen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen, professionele standaard of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is, of voor de optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Als u ons bijvoorbeeld een e-mailbericht stuurt met een verzoek om informatie over Meijburg & Co Caribbean, gebruiken wij uw e-mailadres en andere door u verstrekte informatie om uw verzoek te beantwoorden. Indien u ons een cv toezendt om online naar een functie bij Meijburg & Co Caribbean te solliciteren, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om te bepalen of er voor u een geschikte vacatures bij Meijburg & Co Caribbean zijn.
Meijburg & Co Caribbean verzamelt doorgaans alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Indien aanvullende, optionele gegevens worden opgevraagd, wordt u op het moment van de verzameling van die gegevens daarvan in kennis gesteld.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij op basis van een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

-        Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.

-        Wettelijke verplichting: wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zoals het voeren van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of een rechtshandhavingsinstantie.

-        Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang , mits uw belangen niet zwaarder wegen.

-        Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk dan waarvoor u toestemming heeft verleend. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Meijburg & Co Caribbean via an-fmmccprivacy@kpmg.com

Meijburg & Co Caribbean verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer de betrokken personen deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekken of indien de verzameling van deze gegevens op grond van wet- of regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot ras, etniciteit, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke veroordeling of strafbare feiten. Wees voorzichtig wanneer u bijzondere persoonsgegevens aan Meijburg & Co Caribbean verstrekt, en verstrek uitsluitend bijzondere persoonsgegevens aan Meijburg & Co Caribbean als u uitdrukkelijke toestemming verleent dat Meijburg & Co Caribbean deze informatie voor legitieme doeleinden verwerkt. Als u zich afvraagt of de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens aan Meijburg & Co Caribbean noodzakelijk of relevant is of kan zijn voor specifieke doeleinden, neem dan contact op met Meijburg & Co Caribbean via an-fmmccprivacy@kpmg.com.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft, tenzij wij hiervoor uw toestemming krijgen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen, professionele standaard of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is, of voor de optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Google Analytics

Zie hierover meer onder C. Cookies

2.     Delen en internationale doorgifte persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de behandeling van uw verzoeken, en/of behalve voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Dit omvat het volgende:

-        Onze dienstverleners: Meijburg & Co Caribbean werkt met partners, dienstverleners of bureaus die een goede reputatie hebben, zodat zij namens ons uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Meijburg & Co Caribbean draagt alleen persoonsgegevens aan hen over indien zij aan onze strenge normen inzake gegevensverwerking en beveiliging voldoen. Wij zenden alleen de persoonsgegevens door die hen in staat stellen hun diensten te verlenen.

-        Bij reorganisatie van onze onderneming of verkoop van onze onderneming aan een andere organisatie: Meijburg & Co Caribbean kan ook persoonsgegevens verstrekken met betrekking tot de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de website waarop de gegevens betrekking hebben.

-        Gerechtshoven, rechtbanken en rechtshandhavings- of regelgevende instanties: Meijburg & Co Caribbean kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van gerechtshoven, rechtbanken en overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk of verstandig is om geldende wetten, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven.

-        Audits:verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

In sommige gevallen kan Meijburg & Co Caribbean persoonsgegevens over u uitwisselen met verschillende externe bedrijven of dienstverleners of leveranciers die namens ons handelen om te helpen aan uw verzoeken te voldoen.

Daarnaast kan Meijburg & Co Caribbean bepaalde persoonsgegevens over geografische grenzen heen overdragen aan andere KPMG-’member firms of externe bedrijven die met onze samenwerken of namens ons handelen. Meijburg & Co Caribbean kan ook persoonsgegevens bewaren in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied waarin u gevestigd bent. Overdracht van persoonsgegevens door Meijburg & Co Caribbean gebeurt in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving.

Meijburg & Co Caribbean kan ook persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk is om geldende wetten, rechterlijke bevelen of overheidsvoorschriften na te leven. Dit kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

Meijburg & Co Caribbean verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Meijburg & Co Caribbean draagt de door u verstrekte persoonsgegevens evenmin over aan derden ten behoeve van hun eigen direct marketing.

3.     Uw rechten

Als u persoonsgegevens aan Meijburg & Co Caribbean heeft verstrekt, heeft u de volgende rechten:

-        Inzage en rectificatie: u heeft recht op inzage in die gegevens. Dit wordt ook wel een inzagerecht van de betrokkene genoemd. Als wij erkennen dat wij verplicht zijn u persoonsgegevens te verstrekken, verstrekken wij u deze gegevens. Voordat wij u persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs en voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden. Indien de gegevens die wij over u bewaren onjuist zijn, kunt u ons vragen onjuistheden in de persoonsgegevens te rectificeren.

-        Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons als wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken; te eisen dat wij uw gegevens verwijderen; of te eisen, in bepaalde omstandigheden, dat de verwerking aan restricties wordt onderworpen.

-        Overdraagbaarheid: u heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

U kunt een verzoek indienen of deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar an-fmmccprivacy@kpmg.com. Wij zullen alle redelijke en praktische maatregelen treffen om aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit in overeenstemming is met de geldende wetgeving en professionele normen.

4.     Wijzigingen Privacy verklaring

Meijburg & Co Caribbean kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming.  Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Meijburg & Co Caribbean uw gegevens beschermt.

5.     Vragen inzake privacy en over de handhaving

 Meijburg & Co Caribbean zet zich in om uw persoonsgegevens te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar an-fmmccprivacy@kpmg.com U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u eraan twijfelt of onze Privacyverklaring wordt nageleefd.

In elk geval heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens van het eiland of land waar het betreffende Meijburg & Co Caribbean kantoor is gevestigd.

C. Cookies

Meijburg & Co Caribbean maakt gebruik van Google Analytics.Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over hoe Meijburg & Co Google Analytics gebruikt kunt u vinden onder: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Om websitebezoekers meer keuze te bieden ten aanzien van de manier waarop hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js) om door te geven dat de gegevens over het websitebezoek niet naar Google Analytics mogen worden doorgezonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert niet dat gegevens naar de website zelf of naar andere webanalysediensten worden gezonden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar een door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Safe Harbor principles’ en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop dat u Cookies alleen zelf kunt verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

D. Wijzigingen Disclaimer, Privacy & Cookie Statement

Meijburg & Co Caribbean behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Disclaimer, Privacy & Cookie Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy & Cookie Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

*Op onze website verwijst “Meijburg & Co Caribbean” en “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar Meijburg & Co Caribbean, een Curaçaos samenwerkingsverband van besloten vennootschappen en is lid van het KPMG netwerk van onafhankelijke leden verbonden aan KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.

Curaçao

Emancipatie Boulevard
Dominico F. "Don" Martina 18
P.O. Box 3766
Willemstad, Curaçao

Tel:  +5999 732 54 00
Fax:  +5999 737 34 09

Aruba

Wayaca 31-D
P.O. Box 701
Oranjestad, Aruba

Tel:  +297 525 57 64
Fax: +297 583 91 21

Sint Maarten

Van Goghstraat 4, Unit 1
P.O. Box 505
Philipsburg, Sint Maarten

Tel:  +1721 542 30 87
Fax: +1721 543 72 25

Bonaire

Bulevar Gobernador
N. Debrot 31
Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Tel:  +599 795 55 00
 

Rotterdam

Dutch Caribbean, Cuba & Suriname Desk
Weena 654
3001 GD, Rotterdam
Nederland

Tel:  +31 (0) 88 909 2541
 


©2018 Meijburg & Co Caribbean, Tax & Legal, is een Curaçaos samenwerkingsverband van naamloze en besloten vennootschappen en is lid van het KPMG netwerk van onafhankelijke leden verbonden aan KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.


Volg ons: